Mercedes Benz Sprinter RTW Ville de Luxembourg

Hei ass de Beruffspompjeen hiren neien Reddungswoon op basis vun engem Mercedes Benz Sprinter, dese modell as nom moosstab 1:22 gebaut gin.